Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie 

 

Toto prohlášení se týká internetových stránek, jejichž provozovatelem je Tom Urban, IČO: 02287536 DIČ: CZ9405235818, U Panského dvora 1865/13, 746 01 Opava – Předměstí, Česká republika (dále jen „TU“ nebo „já“). je provozovatelem stránek https://tom-urban.cz/ (dále jen „internetové stránky“). TU jako správce osobních údajů respektuje právo na ochranu soukromí a osobních údajů všech osob, které navštíví mé internetové stránky, profily na sociálních sítích nebo mě kontaktují jejich prostřednictvím, popř. telefonicky či emailem (dále také jen „návštěvník“, „uživatel“ nebo „Vy“). 

 

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

 

Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie (dále jen „prohlášení“) je informovat Vás o tom, jakým způsobem budu zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména o jejich kategoriích, rozsahu a účelu zpracování a osobách, kterým mohu Vaše osobní údaje předávat. Naleznete zde také informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů. 

 

Tím, že mi poskytnete své osobní údaje, akceptujete toto prohlášení a berete na vědomí, že mohu zpracovávat Vaše osobní údaje níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte mi prosím své osobní údaje. 

 

Co jsou osobní údaje 

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa. 

 

Jaké osobní údaje o Vás shromažďuji a jak je využívám? 

Shromažďuji pouze takové osobní údaje, které mi sami dobrovolně poskytnete nebo které získáme prostřednictvím mých internetových stránek či sociálních sítí nebo v rámci mé komunikace s Vámi. Osobní údaje, které o Vás shromažďuji, mohou zahrnovat: 

  1. Vaše identifikační a adresní údaje (např. titul, jméno, příjmení, bydliště); 
  2. Vaše kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon); 
  3. elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie, typ prohlížeče); 
  4. další údaje, které mi předáte nebo které shromáždíme v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb a produktů.

Vaše osobní údaje mohu použít k následujícím účelům, a to na základě níže uvedených právních důvodů:

 

Účel zpracování  Právní důvod zpracování
Poskytnutí služeb nebo produktů, o které jste mě požádali. Plnění smlouvy, poskytování požadovaných služeb a produktů.
Informování o mých nabídkách, novinkách, událostech (např. zaslání newsletteru či jiného marketingového sdělení). Váš předchozí souhlas nebo můj oprávněný zájem pro účely přímého marketingu
Péče o návštěvníky, zjišťování Vašich potřeb a následné zlepšení mých služeb a produktů Oprávněný zájem na řádném poskytování mých služeb a produktů a zajištění spokojenosti návštěvníků.
Vyhodnocení Vaší žádosti o zaměstnání prostřednictvím sekce Kariéra na internetových stránkách, komunikace s uchazečem Plnění smlouvy, jednání o uzavření (pracovní) smlouvy uskutečněné na Váš návrh.
K vyhodnocení využití mých stránek a ke zlepšení jejich obsahu, cílená reklama Váš souhlas.

 

Nemáte zákonem uloženou povinnost mi Vaše osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů Vám však nemohu poskytnout požadované služby či reagovat na Vaše žádosti a připomínky (vůbec či v požadované kvalitě). V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu jste oprávněni poskytnutí souhlasu odmítnout nebo již udělený souhlas kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv negativních dopadů na Váš vztah se mnou. 

 

Zásady používání souborů cookie 

Abychom mohli zlepšovat mé služby, mé internetové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče nebo na pevný disk Vašeho počítače. Soubory cookie pomáhají Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preference navštívených stránek (např. preferovaný jazyk). Zvyšují tak uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Data získaná jejich prostřednictvím využívám např. k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti mých internetových stránek. 

V souladu s právními předpisy mohu bez Vašeho souhlasu ukládat cookies na Vašem zařízení pouze tehdy, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz mých internetových stránek nebo nezbytné k poskytnutí Vámi požadované služby (tzv. technické cookies). Technické cookies zpracováváme na základě mých oprávněných zájmů. Pro všechny ostatní typy souborů cookies potřebuji Váš souhlas. Ten můžete na mých internetových stránkách udělit či odvolat v Nastavení cookies. 

Mé internetové stránky používají následující typy souborů cookie. Jedná se jak o mé vlastní soubory cookie (tzv. soubory cookie první strany) tak o soubory cookie třetích stran. 

 

Typy souborů cookies 

Technické cookies: 

Aby mé internetové stránky mohly správně fungovat a správně graficky zobrazovat, potřebuji sbírat tzv. technické cookies, přičemž tyto není možné vypnout. Tento druh cookies je nutný a na rozdíl od jiných druhů cookies k těmto nepotřebuji Váš souhlas. Technické cookies používáme obecně k provozování mách internetových stránek, k identifikaci a řešení chyb, či k poskytnutí Vámi požadované služby. Tyto cookies můžete zablokovat v nastavení svého prohlížeče, ale poté se Vám mé internetové stránky nebudou zobrazovat ve správném formátu a nebudou správně fungovat.

 

Analytické cookies: 

Tyto soubory cookies mi umožňují analyzovat využívání našich internetových stránek, měřit návštěvnost a získávat další informace o provozu internetových stránek. Cílem je zlepšovat výkonnost mých internetových stránek tak, aby byly co nejvíce uživatelsky přívětivé. Anonymně sbírají a sdělují informace. Analytické cookies budou využívány pouze v případě, pokud k tomu udělíte Váš souhlas.

 

Reklamní cookies: 

Tyto soubory cookies umožňují zobrazovat reklamu na základě Vašich preferencí. Využíváme je zejména proto, abychom vytvořili profil vašich zájmů a mohly se vám zobrazovat relevantní reklamy. Reklamní cookies budou využívány pouze v případě, pokud k tomu udělíte Váš souhlas. Nebudete-li s použitím těchto souborů cookies souhlasit, bude Vám na internetu reklama nadále zobrazována, nicméně zobrazené reklamy nebudou reflektovat Vaše zájmy a dříve navštívené stránky

 

 

Informace o nastavení ukládání souborů cookie ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče nebo v nápovědě Vašeho prohlížeče (např. u nejrozšířenějších prohlížečů zde: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera). 

 

Widgety sociálních sítí a jiných aplikací 

Na mých internetových stránkách mohu využívat widgety sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn), služby RSS, Google Maps a jiných aplikací (např. YouTube). Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem využití mých stránek. Jakékoliv osobní informace, které poskytnete prostřednictvím těchto aplikací, mohou být využity poskytovateli těchto služeb. Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami poskytovatelů daných aplikací. TU nemá kontrolu ani nenese žádnou odpovědnost za rozsah, způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatelů těchto aplikací. 

 

Předávání osobních údajů. Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů? 

Pokud služby nebo produkty, o které jste mě požádali, poskytuje osoba odlišná od TU, mohu takovému poskytovateli služeb či produktů předat Vaše osobní údaje. Účelem takového předání Vašich osobních údajů je poskytnutí poptávané služby či produktu. Poskytovatel služeb či produktů bude Vaše osobní údaje zpracovávat nezávisle na TU jako samostatný správce. 

 

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým TU uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Na základě oprávněného zájmu TU mohou být Vaše osobní údaje sdíleny v rámci skupiny TU pro vnitřní administrativní účely. Na žádost Vám rád poskytnu aktuální seznam členů mé skupiny, se kterými sdílím Vaše osobní údaje. 

 

TU může dále Vaše osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat nezávisle na mě jako samostatní správci. 

 

Jsou Vaše osobní údaje předávány mimo EU, resp. EHP? 

V obecné rovině platí, že osobní údaje, které získáme prostřednictvím mých internetových stránek, nepředávám mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP). 

Pokud však některý z příjemců Vašich osobních údajů zpracovává osobní údaje v zemi mimo EHP, mohu Vaše osobní údaje předávat i do takové třetí země. V takovém případě zajistím, aby Vaše osobní údaje byly předány za dodržení příslušných záruk (např. uzavřením standardních smluvních doložek s příjemcem osobních údajů). 

 

Shromažďování a zpracování osobních údajů dětí 

Pokud jste mladší 15 let a chcete mi prostřednictvím mých internetových stránek udělit souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (např. přihlášením k odběru mého newsletteru), požádejte prosím Vaše rodiče, opatrovníky, či jiné zákonné zástupce o schválení takového kroku, a to předtím, než mi poskytnete nějaké osobní údaje. 

 

Zabezpečení shromážděných údajů a doba uchovávání údajů 

K ochraně Vašich údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení a poškození, používáme přísná fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření. 

Vaše osobní údaje budu uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Používáme následující kritéria pro stanovení doby zpracování osobních údajů: 

  1. v případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu plnění smlouvy (resp. z důvodu provedení příslušných kroků na Vaši žádost před uzavřením smlouvy) budu Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání příslušného smluvního vztahu mezi Vámi a mnou; 
  2. v případě zpracování osobních údajů na základě mých oprávněných zájmů budu Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání mého příslušného chráněného zájmu. Za účelem ochrany mých práv budu např. zpracovávat Vaše osobní údaje i po zániku závazků z uzavřené smlouvy, a to do konce 5. kalendářního roku po takovém zániku závazku. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny má práva či povinnosti vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení; 
  3. osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budu zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte (nestanovíme-li při získávání Vašeho souhlasu kratší dobu zpracování)

Doba platnosti souborů cookie je uvedena přímo u jejich popisků výše.

 

Jiné internetové stránky 

Toto prohlášení neplatí pro jiné internetové stránky, obchodní partnery ani pro jiné třetí strany, a to ani v případě, že by jejich internetové stránky byly propojeny s mé internetovou stránkou. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo záruku za jejich zásady nebo zpracování Vašich osobních údajů. Doporučuji Vám, abyste si předtím, než poskytnete své osobní údaje jakýmkoliv propojeným nebo odkazovaným internetovým stránkám, prostudovali zásady ochrany osobních údajů a zásady užívání souborů cookie těchto stránek. 

 

Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů? 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů níže uvedená práva. Vezměte prosím na vědomí, že na výkon těchto práv se mohou vztahovat určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmu požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce). 

 

Právo na informace 

Máte právo být stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informováni o tom, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány.

 

Právo na přístup k osobním údajům 

Máte právo získat mé potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (včetně souvisejících informací) a jejich kopii.

 

Právo na opravu 

Můžete mě požádat o opravu nepřesných osobních údajů. Také můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz 

Můžete mě požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů, a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.

 

Právo odvolat souhlas 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

 

Právo vznést námitku 

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě mých oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Mohu nicméně prokázat, že na mé straně jsou závažné oprávněné důvody pro další zpracování. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování těchto údajů. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Právo na omezení 

V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).

 

Právo na přenositelnost údajů 

Můžete mě požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme v elektronické podobě na základě smlouvy či Vašeho souhlasu.

 

Právo vznést stížnost 

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na mě a já neprodleně zjednám nápravu. Stížnost ohledně prováděného zpracování nicméně můžete podat též přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

 

Váš kontakt pro jakékoliv dotaz

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů se na mě můžete obrátit na e-mailové adrese tom.urban@bcas.cz nebo korespondenčně na adresu: U Panského dvora 1865/13, 746 01 Opava – Předměstí, Česká republika. Za účelem posílení Vašich práv a záruk při zpracování osobních údajů jsme jmenovali též osobu pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na e-mailové adrese tom.urban@bcas.cz. 

 

Změny tohoto prohlášení 

TU si vyhrazuje právo v případě potřeby toto prohlášení upravit či doplnit (především, aby byl dodržen soulad s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů). Doporučuji Vám toto prohlášení pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o případných změnách. Aktualizované verze tohoto prohlášení budou vždy k dispozici na mých internetových stránkách.