Podmínky užívání webu 

 

  1. Podmínky užívání webu 

Tyto podmínky upravují užívání internetových stránek https://tom-urban.cz/ (dále jen „internetové stránky“) třetími osobami (dále jen „Uživatelé“). Užíváním internetových stránek vyjadřuje Uživatel svůj bezpodmínečný a bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami. Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem internetových stránek je Tom Urban, IČO: 02287536 DIČ: CZ9405235818, U Panského dvora 1865/13, 746 01 Opava – Předměstí, Česká republika (dále jen „TU“ nebo „já“). Internetové stránky jsou určeny pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice, bez ohledu na skutečnost, že jsou nebo mohou být dostupné i pro jiné osoby. V této souvislosti upozorňuji, že obsah internetových stránek není určen k užívání jakoukoliv osobou, která podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování a/nebo distribuci obsahu internetových stránek nebo jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky. 

 

  1. Autorská práva a ochranné známky 

Internetové stránky a jejich obsah lze užívat pouze pro osobní potřebu. Je zakázáno jakékoliv kopírování, další zpracování, úprava či vytěžování internetových stránek či jejich obsahu. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv TU a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu internetových stránek.

 

  1. Obsah internetových stránek a přístup k nim 

Obsah internetových stránek je informativní. Obsah internetových stránek byl pořízen a získán ze zdrojů, které TU považuje za spolehlivé, TU nicméně neodpovídá za jeho správnost, úplnost a aktuálnost. Obsah internetových stránek je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvního uveřejnění na internetových stránkách. TU si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek. TU si rovněž vyhrazuje právo omezit přístup na internetové stránky nebo k některým jejím částem. V případě potřeby může TU omezit provoz internetových stránek nebo jejich provoz ukončit.

 

  1. Vyloučení odpovědnosti a záruk Každý 

Uživatel užívá internetové stránky na vlastní riziko. TU neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s užíváním internetových stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. TU nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. TU neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na internetových stránkách. TU není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. TU neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na internetových stránkách.

 

  1. Odkazy a propojení s jinými www stránkami 

Odkazy na stránky třetích stran se poskytují jako výhoda pro Uživatele. TU neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím internetových stránek, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. TU neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na internetové stránky, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

 

  1. Vaše odkazy na internetové stránky 

Odkazy na internetové stránky můžete umístit na své www stránky pouze po obdržení výslovného předchozího písemného souhlasu od TU.

 

  1. Upozornění pro právnické osoby 

Pokud se pro určitou službu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. TU neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci provede neoprávněná osoba.

 

  1. Ochrana osobních údajů a používání souborů cookie Informace o zpracování osobních údajů 

Uživatelů a zásady používání souborů cookie naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie.

 

  1. Elektronická komunikace 

Upozorňuji, že při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) zpravidla nejsou zprávy bez dalšího šifrovány. Prosím vezměte na vědomí, že s informacemi, které mi touto cestou zašlete nebo které TU zašle na Vámi uvedený e-mailový kontakt, se tak bude moci seznámit každá osoba, která k nim získá přístup. Za zabezpečení a přístup ke kontaktním údajům, které mi Uživatel poskytne, odpovídá vždy Uživatel. TU neodpovídá za případný neoprávněný přístup třetích osob k informacím, které Vám pošlu, či jejich zneužití.

 

  1. Závěrečná ustanovení, platnost a účinnost 

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na internetových stránkách nemá povahu právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi TU a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak. Případný souhlas či jiné jednání Uživatele proto nemůže být za žádných okolností považováno za přijetí nabídky a nepovede bez dalšího k uzavření smlouvy. 

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 22. 10. 2023. TU si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit. 

 

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, prosím opusťte tyto stránky a dále je nepoužívejte.